השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  צוואות וירושות

  • צוואה בעדים – הצוואה תיערך בכתב, יצוין בה תאריך, והיא תיחתם ע"י המצווה בנוכחות 2 עדים, אשר יחתמו אף הם על הצוואה באותו המעמד. יש להקפיד כי העדים לצוואה לא יהיו יורשים או "מעוניינים" על פי הצוואה.​​
  • ​צוואה בכתב יד – תיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ותישא תאריך וחתימה.
  • ​צוואה בפני רשות – תיעשה ע"י המצווה באמירתו בעל פה או בהגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה בפני שופט ו/או רשם של בימ"ש ו/או רשם לענייני ירושה ו/או בפני חבר של בית דין דתי ו/או נוטריון. את דברי הצוואה כפי שנרשמו יש להקריא בפני המצווה והמצווה יצהיר שזו היא צוואתו, והשופט או אחד המנויים לעיל יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה וכי המצווה הצהיר שזו היא צוואתו.
  • ​צוואה בעל פה – שכיב מרע (אדם גוסס) – צוואה בפני שני עדים אשר יכולה להיעשות רק על-ידי חולה אנוש או מי שרואה עצמו, בנסיבות אחרות, מול פני המוות. במידה ועברו 30 הימים מאז עשיית הצוואה וחלפו הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים – הצוואה בטלה.
  • ​צוואה הדדית – סעיף 8א' לחוק הירושה הסדיר את נושא הצוואה ההדדית. צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת במסמך אחד או ב-2 מסמכים נפרדים בו זמנית, במסגרתם קובעים בני זוג הוראות הדדיות זהות באשר למה ייעשה ברכושם לאחר מותם. בצוואה הדדית בד"כ מצווה כל אחד מבני הזוג את רכושו לבן הזוג אשר נותר בחיים. ניתן אף לקבוע הוראות של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש בצוואות הדדיות.
  • הפקדת צואה – תקנה 6 לתקנות הירושה מסדירה את הדרך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר עשייתה. אין חובה להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה אולם להפקדת הצוואה יתרונות לא מבוטלים דוגמת ההוכחה לכך כי האדם אכן עשה צוואה וכן כי הצוואה תישמר ולא תאבד. יתרון נוסף בהפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה הוא בכך שבמידה ותהיה מחלוקת בנוגע למועד עריכת הצוואה, אזי תהיה ראיה לכאורה כי הצוואה נערכה לכל המאוחר במועד בו הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה. מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל עורך דינו ו/או לשמור עליה בביתו ותוקפה לא ייגרע בשל כך.
  • ​בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה – בקשה לצו ירושה ולצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה תוגש בליווי תצהיר ובצירוף המסמכים הבאים: תעודת פטירה או הצהרת מוות, הצוואה המקורית, אישור על משלוח ההודעה בדואר ליורשים או לזוכים עפ"י הצוואה, ייפוי כח לעורך דין אם המבקש מיוצג, אישור על תשלום האגרה, אישור שבמרשם הארצי אין רישום בדבר בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום צוואה. לאחר מכן, הרשם יפרסם הודעה לפיה הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה בעיתון יומי וב "רשומות" וייקבע זמן מתאים שלא ייפחת משבועיים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות בליווי תצהיר תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו. לא הוגשה התנגדות ולא התקיימו התנאים האחרים לבית המשפט לענייני משפחה, ייתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה או צו קיום צוואה. יחד עם זאת, בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה במקרים שלהלן: הוגשה התנגדות לבקשה ; המדינה היא צד לבקשה ; היועץ המשפטי לממשלה החליט להצטרף להליך ; האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר ; הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בע"פ או צוואה בעלת פגם או חסר ; על הירושה חלים כללי המשפט הבינלאומי הפרטי ; הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.
  • ​יחד עם זאת, באין צוואה, רכושו של אדם יחולק ליורשיו הטבעיים על פי דין המוסדר בחוק הירושה – 1965. חוק הירושה אף קובע אופן חלוקת העיזבון.
  קידום אתר לעורך דין קידום אתר לעורך דין